Podstawowe informacje

KLAUZULA INFORMACYJNA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 

 1. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ,,Dziecięcy Dom” 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2
  REGON: 022034424, NIP: 8982202168 jest Administratorem danych osobowych Pani/Pana.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) w Dziecięcym Domu:

  - listownie na adres Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ,,Dziecięcy Dom”
  ul.Parkowa 2, 51-616 Wrocław  lub poprzez e-mail:iodoTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie (71 ) 3485007-08.

 1. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ) RODO w celu związanym
  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego.

 2. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art. 96 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej Pzp.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.97 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

 4. Obowiązek podania przez Panią /Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

 5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podjęte w sposób zautomatyzowany.

 6. Posiada Pani/Pan: prawo:

 

- na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

 

- na podstawie art.16 ROD prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

 

- na podstawie art.18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków , o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pan, że

 

przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

 

 1. Nie przysługuje Pani/Panu prawo:

 

- do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust 3 lit. b), d) lub e) RODO ,

 

- prawo do przenoszenia danych osobowych , o którym mowa w ar.20 RODO,

 

- na podstawie art.21 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą

 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c) RODO.

 

 

 

 

 

………………………

 

Podpis osoby uprawnionej do podpisania umowy w ramach Pzp.

siedzące dziecko - logo placówki

51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2
Tel/fax +48 713485007,
Tel/fax +48 713485008

Pedagodzy:
Tel/fax + 483485976

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres strony: www.dzieciecydom.wroclaw.pl

NIP:8982202168
REGON:022034424

Kierownictwo: Dyrektor Renata Talarek

 

 

Kontakty e-mailowe :

 

Lp

stanowisko

Imię i nazwisko

e-mail

 

Sekretariat

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1

Dyrektor

Renata Talarek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2

Zastępca Dyrektora

Katarzyna

Mazur-Żyła

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2

Główna księgowa

Beata Dojs

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3

Główny administrator

Patrycja Rojkowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4

Specjalista ds. księgowości

Małgorzata Hawro

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5

Księgowa

Sylwia Łysikowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6

Specjalista ds. personalnych

Danuta Lubkiewicz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7

Starszy specjalista pracy z rodziną

Małgorzata Klimczak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8

Pracownik socjalny

Marlena Kobierska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9

Starszy specjalista ds. żywienia

Robert Gruszka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10

Psycholog

Marlena Pernej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

11

Pedagog

Agata Czapiga

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

12

Logopeda

Ilona Strugielska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

13

Kierownik zespołu pielęgniarek

Sebastian Wojdyła

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

14

Fizjoterapeuta

Joanna Krzyżanowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

15

Koordynator Placówka nr I

Ewelina

Strach

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

16

Koordynator Placówka Nr II

Anna Maziarz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

17

Koordynator

Placówka Nr III

Danuta Mokrzycka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

18

Koordynator Placówka Nr IV

Sylwia

Kasperska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

19

Koordynator

Placówka Nr V

Aleksandra

Srebniak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

20

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 Anna Komarnicka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21

Magazynier

Elżbieta Basa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

W dniu 01.04.2022r. na mocy Uchwały Nr LI/1349/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24.03.2022r., Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dziecięcy Dom” we Wrocławiu przy ul. Parkowej 2 ustanowiony został jednostką obsługującą, świadczącą wspólną obsługę dla:

 1. Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1

 2. Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3

 3. Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4

 4. Rodzinnego Domu Dziecka Nr 7

 5. Rodzinnego Domu Dziecka Nr 15

 6. Rodzinnego Domu Dziecka Nr 16

 7. Rodzinnego Domu Dziecka Nr 20

 8. Rodzinnego Domu Dziecka Nr 24

Wspólna obsługa realizowana będzie w zakresie:

 1. obsługi finansowo-księgowej

 2. obsługi kadrowo-płacowej

 3. zapewnienia realizacji zadań Inspektora Ochrony Danych

 4. prowadzenia archiwum

 5. obsługi administracyjnej

 6. organizacyjnym

Jednocześnie z dniem 01.04.2022r. ZPOW „Dziecięcy Dom” przejął zadania zlikwidowanych na mocy Uchwał Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24.03.2022r. o numerach LI/1351/22, LI/1352/22,
LI/1353/22 jednostek budżetowych:

 1. Rodzinnego Domu Dziecka Nr 13 przy ul. Maślickiej 10b/23 we Wrocławiu

 2. Rodzinnego Domu Dziecka Nr 18 przy ul. Głównej 14 we Wrocławiu

 3. Rodzinnego Domu Dziecka Nr 21 przy ul. Włościańskiej 38b we Wrocławiu,

które na mocy ww. uchwał stały się komórkami organizacyjnymi „Dziecięcego Domu” , tj. kolejno:

 1. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego Nr 13

 2. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego Nr 18

 3. Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego Nr 21,

przy zachowaniu dotychczasowych lokalizacji.

 

 

 

 

 

Podkategorie