KLAUZULA INFORMACYJNA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 

 1. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ,,Dziecięcy Dom” 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2
  REGON: 022034424, NIP: 8982202168 jest Administratorem danych osobowych Pani/Pana.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) w Dziecięcym Domu:

  - listownie na adres Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ,,Dziecięcy Dom”
  ul.Parkowa 2, 51-616 Wrocław  lub poprzez e-mail:iodoTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie (71 ) 3485007-08.

 1. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ) RODO w celu związanym
  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego.

 2. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art. 96 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej Pzp.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.97 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

 4. Obowiązek podania przez Panią /Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

 5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podjęte w sposób zautomatyzowany.

 6. Posiada Pani/Pan: prawo:

 

- na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

 

- na podstawie art.16 ROD prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

 

- na podstawie art.18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków , o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pan, że

 

przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

 

 1. Nie przysługuje Pani/Panu prawo:

 

- do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust 3 lit. b), d) lub e) RODO ,

 

- prawo do przenoszenia danych osobowych , o którym mowa w ar.20 RODO,

 

- na podstawie art.21 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą

 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c) RODO.

 

 

 

 

 

………………………

 

Podpis osoby uprawnionej do podpisania umowy w ramach Pzp.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 13 lipiec 2021 13:47 admin2
Artykuł został zmieniony. środa, 04 sierpień 2021 11:58 admin2
Artykuł został zmieniony. środa, 04 sierpień 2021 12:00 admin2