Podstawowe informacje

KLAUZULA INFORMACYJNA ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 

 1. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ,,Dziecięcy Dom” 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2
  REGON: 022034424, NIP: 8982202168 jest Administratorem danych osobowych Pani/Pana.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) w Dziecięcym Domu:

  - listownie na adres Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ,,Dziecięcy Dom”
  ul.Parkowa 2, 51-616 Wrocław  lub poprzez e-mail:iodoTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie (71 ) 3485007-08.

 1. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ) RODO w celu związanym
  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego.

 2. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art. 96 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej Pzp.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.97 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

 4. Obowiązek podania przez Panią /Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

 5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podjęte w sposób zautomatyzowany.

 6. Posiada Pani/Pan: prawo:

 

- na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

 

- na podstawie art.16 ROD prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

 

- na podstawie art.18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków , o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pan, że

 

przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

 

 1. Nie przysługuje Pani/Panu prawo:

 

- do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust 3 lit. b), d) lub e) RODO ,

 

- prawo do przenoszenia danych osobowych , o którym mowa w ar.20 RODO,

 

- na podstawie art.21 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą

 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c) RODO.

 

 

 

 

 

………………………

 

Podpis osoby uprawnionej do podpisania umowy w ramach Pzp.

siedzące dziecko - logo placówki

51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2
Tel/fax +48 713485007,
Tel/fax +48 713485008

Pedagodzy:
Tel/fax + 483485976

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres strony: www.dzieciecydom.wroclaw.pl

NIP:8982202168
REGON:022034424

Kierownictwo: Dyrektor Renata Talarek

 

 

Kontakty e-mailowe :

 

Lp

stanowisko

Imię i nazwisko

e-mail

 

Sekretariat

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1

Dyrektor

Renata Talarek

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2

Zastępca Dyrektora

Katarzyna

Mazur-Żyła

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2

Główna księgowa

Beata Dojs

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3

Główny administrator

Patrycja Rojkowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4

Specjalista ds. księgowości

Małgorzata Hawro

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5

Specjalista ds. personalnych

Anna Markiewicz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6

Starszy specjalista pracy z rodziną

Małgorzata Klimczak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7

Starszy specjalista ds. żywienia

Robert Gruszka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8

Psycholog

Marlena Pernej

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9

Pedagog

Agata Czapiga

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10

Logopeda

Ilona Strugielska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

11

Kierownik zespołu pielęgniarek

Sebastian Wojdyła

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

12

Koordynator Placówka nr I

Ewelina

Strach

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

13

Koordynator Placówka Nr II

Anna Maziarz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

14

Koordynator

Placówka Nr III

Danuta Mokrzycka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

15

Koordynator Placówka Nr IV

Sylwia

Kasperska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

16

Koordynator

Placówka Nr V

Aleksandra

Srebniak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

17

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 Anna Markiewicz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

18

Magazynier

Elżbieta Basa

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Podkategorie