Nabór kandydatów

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w Przykładowej Instytucji oraz o wynikach naboru.

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ,,Dziecięcy Dom”, ul. Parkowa 2 51-616 Wrocław, zatrudni osobę na stanowisku głównego księgowego, na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu:

Wymagania niezbędne:

1. Wymagania w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego:

 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości lub
 • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości lub
 • wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub
 • posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. doświadczenie w jednostce budżetowej,

3. znajomość Polskiej Ustawy o Rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz prawa podatkowego,

4. umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań budżetowych,

5. obywatelstwo polskie,

6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8. Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U Nr 149 poz.887 ze zm.) osoba zatrudniona na stanowisku głównego księgowego:

 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2016 r
o  przeciwdziałaniu zagrożeniom związanym z przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 862 ze zm.) mamy obowiązek prawny przed dopuszczeniem do pracy w ZPOW ,,Dziecięcy Dom” uzyskać informację czy dane tej osoby występują w Rejestrze Przestępstw na Tle Seksualnym.   

Obowiązki:

1. prowadzenie rachunkowości ZPOW „Dziecięcy Dom”,

2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3. dokonywanie wstępnej kontroli:-

                 - zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem  finansowym,

                 - kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji   gospodarczych i finansowych,

4. opracowywanie projektów i planów budżetowych,

5. sporządzanie sprawozdań budżetowych i innych związanych z realizacją zadań ZPOW „Dziecięcy Dom”,

6. opracowywanie i bieżąca aktualizacja aktów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości w ZPOW „Dziecięcy Dom”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny (w przypadku składania dokumentów drogą elektroniczną możliwe jest załączenie skanu bądź zdjęcia podpisanych dokumentów)
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • pisemne Oświadczenie  : 1) o posiadanym obywatelstwie, 2) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, 3) oświadczenie dotyczące tego, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez ZPOW ,,Dziecięcy Dom” Wrocław, ul. Parkowa 2 dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Główny księgowy - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (stanowiące załącznik do ogłoszenia – do pobrania .)

Informacje dodatkowe:

osoby zainteresowane pracą na stanowisku Głównego księgowego prosimy o  składanie dokumentów  za pośrednictwem poczty na adres ZPOW „Dziecięcy Dom” 51-616 Wrocław,
ul. Parkowa 2.

lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w terminie do dnia 31 maja 2020

 

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ,,Dziecięcy Dom” zatrudni osoby do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej na stanowisku wychowawcy na podstawie umowy o pracę:

Wymagania kwalifikacyjne:
• wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo- wychowawczą, albo na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji,
Dodatkowo oczekujemy
• szacunku i miłości do dzieci,
• dużego zaangażowania w proces wychowawczy dziecka.

Obowiązki:
Głównym zadaniem osoby zatrudnionej będzie sprawowanie opieki i udział w procesie dydaktyczno –wychowawczym nad dziećmi.

Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze, w systemie równoważnym,
• stabilne warunki zatrudnienia,
• możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział
w szkoleniach zawodowych.
W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która zgodnie z Ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U Nr 149 poz.887
ze zm.):
1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
2) wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe,
4) jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim.

W placówce opiekuńczo-wychowawczej może pracować osoba, która zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U Nr 223, poz. 1458 ze.zm. ) w dniu nawiązania stosunku pracy będzie miała pełną zdolność do czynności prawnych oraz zgodnie z art.6 ust.3 pkt 2 w/w ustawy nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2016 r
o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 862 ze zm.) mamy obowiązek prawny przed dopuszczeniem do pracy w ZPOW ,,Dziecięcy Dom” uzyskać informację czy dane tej osoby występują w Rejestrze Przestępstw na Tle Seksualnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny (w przypadku składania dokumentów drogą elektroniczną możliwe jest załączenie skanu bądź zdjęcia podpisanych dokumentów)
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • pisemne Oświadczenie  : 1) o posiadanym obywatelstwie, 2) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, 3) oświadczenie dotyczące tego, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez ZPOW ,,Dziecięcy Dom” Wrocław, ul. Parkowa 2 dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Wychowawca - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (stanowiące załącznik do ogłoszenia – do pobrania .)

 

Informacje dodatkowe:

osoby zainteresowane pracą na stanowisku wychowawcy prosimy o  składanie dokumentów  za pośrednictwem poczty na adres ZPOW „Dziecięcy Dom” 51-616 Wrocław,
ul. Parkowa 2.

lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.