Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ,,Dziecięcy Dom” zatrudni do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej osobę na stanowisku opiekuna dziecięcego.

Wymiar zatrudnienie: 1 etat
Miejsce zatrudnienia: Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ,,Dziecięcy Dom”,
51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2.

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Wymagania kwalifikacyjne:

 • ukończona szkoła przygotowująca do pracy w zawodzie opiekuna dziecięcego lub pielęgniarki albo studia pedagogiczne.

Oczekujemy

 • doświadczenia w pracy z dziećmi,
 • gotowości do pracy w równoważnym systemie czasu pracy.

Głównym zadaniem osoby zatrudnionej będzie:

 • sprawowanie opieki nad dziećmi i udział w procesie dydaktyczno- wychowawczym.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział
  w szkoleniach zawodowych.

W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U Nr 149 poz.887
ze zm.):

 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim.

W placówce opiekuńczo-wychowawczej może pracować osoba, która zgodnie z art. 6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U Nr 223, poz. 1458 ze.zm. ) w dniu nawiązania stosunku pracy będzie miała pełną zdolność do czynności prawnych  oraz zgodnie z art.6 ust.3 pkt 2 w/w ustawy nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny (w przypadku składania dokumentów drogą elektroniczną możliwe jest załączenie skanu bądź zdjęcia podpisanych dokumentów)
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • pisemne Oświadczenie: 1) o posiadanym obywatelstwie, 2) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, 3) oświadczenie dotyczące tego, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez ZPOW ,,Dziecięcy Dom” Wrocław, ul. Parkowa 2 dla potrzeb rekrutacji na stanowisko opiekun dziecięcy - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (stanowiące załącznik do ogłoszenia.)

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie aplikacji drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 2 w terminie do 30 czerwca 2020 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 02 czerwiec 2020 09:53 Anna Markiewicz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 czerwiec 2020 10:56 Anna Markiewicz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 czerwiec 2020 10:58 Anna Markiewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 02 czerwiec 2020 11:07 Anna Markiewicz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 czerwiec 2020 11:11 Anna Markiewicz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 czerwiec 2020 11:30 Anna Markiewicz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 czerwiec 2020 11:35 Anna Markiewicz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 czerwiec 2020 11:36 Anna Markiewicz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 czerwiec 2020 11:38 Anna Markiewicz