Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ,,Dziecięcy Dom”, ul. Parkowa 2 51-616 Wrocław, zatrudni osobę na stanowisku głównego księgowego, na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu:

Wymagania niezbędne:

1. Wymagania w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego:

 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości lub
 • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości lub
 • wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub
 • posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. doświadczenie w jednostce budżetowej,

3. znajomość Polskiej Ustawy o Rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz prawa podatkowego,

4. umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań budżetowych,

5. obywatelstwo polskie,

6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

7. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8. Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U Nr 149 poz.887 ze zm.) osoba zatrudniona na stanowisku głównego księgowego:

 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2016 r
o  przeciwdziałaniu zagrożeniom związanym z przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 862 ze zm.) mamy obowiązek prawny przed dopuszczeniem do pracy w ZPOW ,,Dziecięcy Dom” uzyskać informację czy dane tej osoby występują w Rejestrze Przestępstw na Tle Seksualnym.   

Obowiązki:

1. prowadzenie rachunkowości ZPOW „Dziecięcy Dom”,

2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3. dokonywanie wstępnej kontroli:-

                 - zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem  finansowym,

                 - kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji   gospodarczych i finansowych,

4. opracowywanie projektów i planów budżetowych,

5. sporządzanie sprawozdań budżetowych i innych związanych z realizacją zadań ZPOW „Dziecięcy Dom”,

6. opracowywanie i bieżąca aktualizacja aktów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości w ZPOW „Dziecięcy Dom”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny (w przypadku składania dokumentów drogą elektroniczną możliwe jest załączenie skanu bądź zdjęcia podpisanych dokumentów)
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • pisemne Oświadczenie  : 1) o posiadanym obywatelstwie, 2) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych, 3) oświadczenie dotyczące tego, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez ZPOW ,,Dziecięcy Dom” Wrocław, ul. Parkowa 2 dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Główny księgowy - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (stanowiące załącznik do ogłoszenia – do pobrania .)

Informacje dodatkowe:

osoby zainteresowane pracą na stanowisku Głównego księgowego prosimy o  składanie dokumentów  za pośrednictwem poczty na adres ZPOW „Dziecięcy Dom” 51-616 Wrocław,
ul. Parkowa 2.

lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w terminie do dnia 31 maja 2020

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wzór oświadczenia dla Kandydata/Pracownika pdf 341.45 KB Anna Markiewicz
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 22 kwiecień 2020 09:25 Anna Markiewicz
Artykuł został zmieniony. środa, 22 kwiecień 2020 09:27 Anna Markiewicz
Artykuł został zmieniony. środa, 22 kwiecień 2020 09:28 Anna Markiewicz
Artykuł został zmieniony. środa, 22 kwiecień 2020 10:15 Anna Markiewicz
Artykuł został zmieniony. środa, 22 kwiecień 2020 10:25 Anna Markiewicz
Artykuł został zmieniony. środa, 22 kwiecień 2020 10:27 Anna Markiewicz
Artykuł został zmieniony. środa, 22 kwiecień 2020 11:21 Anna Markiewicz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 maj 2020 09:43 Anna Markiewicz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 maj 2020 09:44 Anna Markiewicz